• >
  • Par projektu
Par projektu

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā”

Projekta numurs: LLI – 472

Projekta akronīms: Urb-Area

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 319 719.36 EUR

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Projekts sakārtos pilsētu teritorijās esošo mitrāju dabisko un daļēji dabisko ekosistēmu pārvaldību divās blakus esošajās pilsētās: Daugavpilī (Latvija) un Anīkščos (Lietuva). Abas pašvaldības saskaras ar atbildīgo institūciju un iedzīvotāju izpratnes trūkumu par pilsētu mitrāju ekosistēmas nozīmi dabiskajā līdzsvarā.

Projekta mērķis ir izstrādāt novatorisku integrētu un efektīvu pieeju kopīgai pilsētu mitrāju pārrobežu pārvaldībai.

Projekta ietvaros tiks apsaimniekoti divi pilsētvides mitrāji – dīķis Latgales Zoodārza teritorijā Daugavpilī un Zaļais dīķis Anīkščos.

Abos mitrājos tiks veikta bioloģiskās daudzveidības uzskaite. Tiks izveidots kopīgs rīcības plāns, kas ietvers ieteikumus un pasākumus pilsētu mitrāju saglabāšanai nākotnē.

Gan dīķi, gan to apkārtne tiks attīrīti no pakaišiem un aizaugušiem augiem – niedrēm un krūmiem. Paredzams, ka dīķu un to krastu tīrīšana dos impulsu, lai atjaunotos mitrāju dabiskā vide.

Lai kontrolētu apmeklētāju plūsmu un nodrošinātu dabiskajai videi draudzīgas dabas vērošanas iespējas, tiks izveidoti celiņi un soliņi apmeklētājiem. Tāpat apmeklētāji varēs novērot mitrāju sugas attālināti: mitrāju teritorijās tiks uzstādītas āra kameras un video no abiem mitrājiem varēs redzēt tiešsaistē, un iekštelpu ekrānos Latgales zooloģiskajā dārzā un Anīkšču Tūrisma un biznesa informācija centrā. Tāpat apmeklētāji un visi interesenti varēs iegūt informāciju par abiem mitrājiem, par to kādas sugas tur dzīvo, kāda ir to loma mitrāju biosistēmā un kā pret tiem izturēties. 

Lai sniegtu informāciju un nodrošinātu attālinātas vērošanas iespējas, tiks izstrādāta mobilā lietotne. Abi partneri organizēs arī vides izglītības pasākumus plašākai sabiedrībai – bērniem, skolēniem, studentiem un dabas mīļotājiem no dažādām NVO. Tiks organizētas kopīgas lekcijas, izveidoti e-katalogi, izstrādāti video materiāli.

Pie ieejas Latgales zooloģiskajā dārzā un Anīkšču Zaļā dīķa teritorijā tiks izvietoti apmeklētāju skaitītāji, lai kontrolētu cilvēku daudzumu, kas ienāk mitrāju teritorijās un novērstu to, ka vienlaikus ir pārāk liels apmeklētāju skaits. Turklāt Latgales zooloģiskajā dārzā tiks izvietotas apsardzes kameras sabiedriskās kārtības novērošanai, kas tiks pievienotas Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmai, kuru pārvalda Pašvaldības policija.

Paredzams, ka pēc projekta īstenošanas aptuveni 15 000 cilvēku katru gadu izmantos īstenotā projekta rezultātus Daugavpilī un Anīkščos.

____________________________________________________________________________________________

Šī mājas lapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.