• >
  • Par projektu
Par projektu

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekts “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā”

Projekta numurs: LLI – 472

Projekta akronīms: Urb-Area

Projekta īstenošanas periods: Oktobris, 2020 – Septembris, 2022

Projekta partneri:

Projekta pieteicējs, kā arī vadošais partneris: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Latvija

Projekta partneris: Anīkšču reģiona pašvaldības administrācija, Lietuva

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 319 700 EUR

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Projekts sakārtoja pilsētu teritorijās esošo mitrāju dabisko un daļēji dabisko ekosistēmu pārvaldību divās blakus esošajās pilsētās: Daugavpilī (Latvija) un Anīkščos (Lietuva). Abas pašvaldības iepriekš saskārās ar atbildīgo institūciju un iedzīvotāju izpratnes trūkumu par pilsētu mitrāju ekosistēmas nozīmi dabiskajā līdzsvarā.

Projekta mērķis bija izstrādāt novatorisku integrētu un efektīvu pieeju kopīgai pilsētu mitrāju pārrobežu pārvaldībai.

Projekta ietvaros tika apsaimniekoti divi pilsētvides mitrāji – dīķis Latgales Zoodārza teritorijā Daugavpilī un Zaļais dīķis Anīkščos.

Abos mitrājos tika veikta bioloģiskās daudzveidības uzskaite. Tika izveidots kopīgs rīcības plāns, kas ietver ieteikumus un pasākumus pilsētu mitrāju saglabāšanai nākotnē.

Gan dīķi, gan to apkārtne tika attīrīti no pakaišiem un aizaugušiem augiem – niedrēm un krūmiem. Dīķu un to krastu tīrīšana devusi impulsu, lai atjaunotos mitrāju dabiskā vide.

Lai kontrolētu apmeklētāju plūsmu un nodrošinātu dabiskajai videi draudzīgas dabas vērošanas iespējas, tika izveidoti celiņi un soliņi apmeklētājiem. Tāpat apmeklētāji var novērot mitrāju sugas attālināti: mitrāju teritorijās tika uzstādītas āra kameras un video no abiem mitrājiem pieejami tiešsaistē, kā arī iekštelpu ekrānos Latgales zooloģiskajā dārzā un Anīkšču Tūrisma un biznesa informācija centrā. Tāpat apmeklētāji un visi interesenti var iegūt informāciju par abiem mitrājiem, par to kādas sugas tur dzīvo, kāda ir to loma mitrāju biosistēmā un kā pret tiem izturēties. 

Lai sniegtu informāciju un nodrošinātu attālinātas vērošanas iespējas, tika izstrādāta mobilā lietotne. Abi partneri organizēja arī vides izglītības pasākumus plašākai sabiedrībai – bērniem, skolēniem, studentiem un dabas mīļotājiem no dažādām NVO. Tika organizētas kopīgas lekcijas, izveidoti e-katalogi, izstrādāti video materiāli.

Pie ieejas Latgales zooloģiskajā dārzā un Anīkšču Zaļā dīķa teritorijā tika izvietoti apmeklētāju skaitītāji, lai kontrolētu cilvēku daudzumu, kas ienāk mitrāju teritorijās un novērstu to, ka vienlaikus ir pārāk liels apmeklētāju skaits. Turklāt Latgales zooloģiskajā dārzā tika izvietotas apsardzes kameras sabiedriskās kārtības novērošanai, kas tika pievienotas Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmai, kuru pārvalda Pašvaldības policija.

Aptuveni 15 000 cilvēku katru gadu izmanto īstenotā projekta rezultātus Daugavpilī un Anīkščos.

Vairāk par projektu: https://2014-2020.latlit.eu/joint-management-of-urban-wetland-areas-in-border-region-latvia-lithuania/

____________________________________________________________________________________________

Šī mājas lapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.